Arhitektonski snimak izvedenog stanja

Arhitektonska snimka izvedenog stanja treba sadržavati:

 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu:
  • ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj,
  • tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta/inženjera  građevine te njegov pečat,
 2. Opće podatke o lokaciji zgrade:
  • ulica i kućni broj (ako je određen),
  • broj katastarske čestice i ime katastarske općine,
 3. Arhitektonski opis zgrade (arhitektonska struktura i opis dijelova zgrade),
 4. Opis instalacija (opskrba vodom, odvodnja, elektrotehničke i strojarske instalacije različitih funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s načinom priključenja na odgovarajuću mrežu te način rješavanje otpada),
 5. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
  • građevinska (bruto) površina,
  • broj etaža i visina zgrade (u metrima),
  • obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa,
 6. Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,
 7. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade),
 8. Opis stupnja završenosti zgrade,
 9. Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. Zakona.

Snimka izvedenog stanja treba sadržavati:

 1. Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu, odnosno inženjeru građevinarstva:
  • ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj,
  • tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva te njegov pečat,
 2. Opće podatke o lokaciji zgrade:
  • ulica i kućni broj (ako je određen),
  • broj katastarske čestice i ime katastarske općine,
 3. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
  • građevinska (bruto) površina,
  • broj etaža i visina zgrade (u metrima),
  • obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa,
 4. Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,
 5. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade),
 6. Opis stupnja završenosti zgrade,
 7. Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona.