Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata. U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže. Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da […]

read more

Iskolčenje objekta

Iskol?enje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskol?enja zakonska je obaveza za stambene i poslovne gra?evine. Iskol?enje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (to?ke, visine, dimenzije) na teren.

read more