Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovaraju?im suvlasni?kim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava gra?enja sa zgradom. Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao […]

read more

Usklađenje katastra i zemljišnika

Uskla?enje katastra i zemljišnika je postupak kojim se uskla?uju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

read more

Upis objekta u katastar

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgra?ene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izra?enog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih gra?evina.

read more

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih ?estica, a može se raditi u gra?evinskom i poljoprivrednom podru?ju.

read more

Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup mjernih podataka, katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata kojemu je svrha uskla?enje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje gra?evne ?estice, iskol?enje i evidentiranje gra?evine.

read more