Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija.

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom.

Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola.

Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007.g.).

Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pe?atom i potpisom.