Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak prikazuje stvarno stanje na terenu a izrađuje se na temelju geodetske izmjere. Sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Geodetski snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.

Geodetska snimka izvedenog stanja sadrži:

  1. Naslovnu stranicu
  2. Presliku suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova
  3. Tehničko izvješće
  4. Geodetski snimak
  5. Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011

Geodetski se snimak izrađuje u mjerilu 1:1000 po potrebi i 1:15000 i prikazuje nezakonito izgrađenu zgradu i druge građevine koje neposredno služe za uporabu nezakonito izgrađene zgrade ili za odvijanje tehnološkog procesa u zgradi te se kao takve smatraju njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuju se zajedno sa zgradom na primjer silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid itd.