Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Na temelju geodetskog snimanja vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Geodetski elaborat za katastar vodova sadrži skicu izmjere, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda na kojem su prikazane izmjerene točke, kako su one spojene i nadmorske visine terena i voda.

Geodetski elaborat sadrži i popis koordinata izmjerenih točaka, tehničko izvješće, i dr. Geodetski elaborat snimanja vodova predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastar vodova.

Podaci iz elaborata unose se u katastar vodova.