Legalizacija

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu  Zakona o postupanju sa nelegalno izgrađenim objektima smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Legalizacijom objekta ishodi se akt (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Dokumenti potrebni za legalizaciju objekta:

 1. Zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu (ZAHTJEVNA ZGRADA)
  1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja ili kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
  2.  tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja
  3.  izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti
 2.  Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija gra?evinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA)
  1.  tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja ili kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
  2.  tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja
 3.  Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² (JEDNOSTAVNA ZGRADA)
  1.  tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja ili kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
  2.  iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
  3.  foto dokumentaciju (najmanje ?etiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pro?elja zgrade)
  4.  iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
 4.  Zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² (POMOĆNA ZGRADA)
  1.  tri primjerka kopije katastarskog plana
  2.  akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

Nudimo Vam izradu kompletne dokumentacije!